Beleidsplan

Het DNA  van de Kruiskerk

De Protestantse Kerk Nederland onderscheidt drie profielen bij de kerken die tot de PKN behoren:

  • Vrijzinnig: Luthers, oecumenisch en vrijzinnig
  • Midden: Gereformeerd, Midden-orthodox en Protestants
  • Orthodox: Confessioneel, Evangelisch, Gereformeerde Bond en Hervormd. [1]

De Kruiskerk is daarmee in het orthodoxe deel van de PKN te plaatsen. Wekelijk zijn er in de diensten zo’n 80 mensen te vinden, er kijken  gemiddeld 60 mensen mee via de KerkTV. De Kruiskerk is confessioneel-evangelisch in belijden en modern in het vieren. Alle generaties zijn vertegenwoordigd.

Het kerkgebouw is voor de gemeente het centrum van het gemeente-zijn. In het gebouw wordt gevierd, ontmoet, geleerd, gedeeld en, niet onbelangrijk, de kerk heeft een plaats in de buurt. Vanuit de kerk willen we betrokken zijn bij de mensen in de buurt om ons heen. Het is ons verlangen missionair en diaconaal aanwezig te zijn, Om dat te kunnen doen is de eigen plek in de buurt noodzakelijk. [2] Van het belang voor het functioneren van een gemeente noemt het synoderapport ‘Lichter ingevuld’[3] vijf basistaken die een gemeente minimaal moet kunnen vervullen: eredienst, pastoraat, diaconaat, vorming/toerusting en missionaire opdracht. Ook is er een voltallig kerkenraad noodzakelijk. Aan al die eisen voldoet de Kruiskerk. Daarmee kan de Kruiskerk zelfstandig voortbestaan. Om onze missionaire taak verder uit te kunnen bouwen en om een thuis voor de gemeente te blijven bieden is een eigen plek noodzakelijk.


[1] https://protestantsekerk.nl/faq/hoe-komt-de-indeling-in-stromingen-in-het-panel-van-de-protestantse-kerk-tot-stand/

[2] Onlangs besloot de PKA, protestantse gemeente Amsterdam, geen kerkgebouwen meer te gaan sluiten juist vanwege de noodzakelijke presentie van de kerk in de buurt.

[3] Lichter Ingevuld digitaal.pdf


Voortzetting Kruiskerk

De wijzen waarop het christelijk geloof beleden wordt zijn talrijk. Dat geldt voor heel Nederland (en daarbuiten) en ook voor Huizen. In die gemeente variëren de overtuigingen van streng orthodox tot vrijzinnig/agnostisch. En blijkbaar appelleert dat aan de emoties die met het christelijk geloof verbonden zijn. Kerkgangers voelen zich thuis in hun omgeving. Dat wil niet zeggen dat er nooit iets kan veranderen; dat moet, maar het meest succesvol is dat vanuit een natuurlijke ontwikkeling vanaf een vertrouwde basis.

En wat is succesvol? Dat zoveel mogelijk mensen de kerk blijven bezoeken, om hun geloof te voeden.

Dat zijn de redenen waarom de Kruiskerk haar zelfstandigheid koestert:

             -om de kerk, als vertrouwde omgeving, te behouden

             -om het evangelie onder zo veel mogelijk mensen te verspreiden

Binnen de vele geloofsvariaties neemt de kruiskerkgemeente haar eigen specifieke plek in. Confessioneel in de zin van bijbelgetrouw, met het evangelie als leidraad. Vandaar uit belijden wij verlossing, vrijheid en respect. In de uitoefening van dit belijden zijn wij modern.

Wekelijks komen er 80 mensen naar de Kruiskerk en kijken er 60 mee via KerkTV. Wij willen deze groep vasthouden; wij willen deze groep vergroten. Groei zal één van de kernthema’s worden in de komende jaren.

1 juli 2023