Vorming & Toerusting

Gesprek in de Kerk

Deze gespreksgroep staat open voor gemeenteleden van alle leeftijden. We komen eens in de twee weken samen in de Kruiskerk. Het groeigroep- materiaal van het Evangelisch Werkverband reikt ons gespreksstof aan. We zingen en bidden samen en slaan de Bijbel open. Zo ontstaan er geloofsgesprekken en een grotere verbinding met elkaar.

Gemeentegroeigroepen (GGG’s)

De kleine groepen of ‘gemeentegroeigroepen’ (GGG’s) zijn een belangrijk element voor gemeenteopbouw in de Kruiskerk. De Bijbelse onderbouwing voor kleine groepen vinden we in de 3 cirkels van mensen om Jezus heen, die we ook in de gemeente terugzien. Doel van de GGG’s is om te groeien in geloof, gemeenschap en getal.

» Wilt u meedoen met een GGG? Stuur een e-mail naar de coördinator

Kleine groepen belangrijk voor gemeenteopbouw

We hebben hart voor de gemeente van Christus. Daarom is het onze wens die gemeente op te bouwen en geestelijk te vernieuwen, waarbij we ons geleid weten door de heilige Geest. Kleine groepen vervullen daarbij een sleutelrol, naast de andere pijler van onze gemeente, de zondagse kerkdienst.

Bijbelse onderbouwing voor kleine groepen

Voor kleine groepen vinden we grond in 1 Korintiërs 12:12-30: “Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat…”. Maar ook in het onderwijs van Jezus ontdekken we 3 cirkels van mensen om Hem heen:

 • Grote groepen die Jezus toesprak.
 • Mensen met wie Hij persoonlijk sprak.
 • De kleine groep mensen om Zich heen: zijn leerlingen, met wie Hij ‘de dingen van de Vader’ besprak.

Ook in onze gemeente vinden we deze 3 cirkels terug:

 • De kerkdienst op zondagmorgen, waar we elkaar in een grote groep ontmoeten en naar Gods Woord luisteren.
 • Ons persoonlijke geloofsleven: Bijbellezen en gebed.
 • De ‘tussenschakel’ hiertussen: de kleine groep.

Doelen van de gemeentegroeigroep

De gemeentegroeigroep (GGG) bestaat uit 6 tot 12 personen die elke 2 weken samenkomen om met elkaar Gods Woord te lezen en hun persoonlijke geloof én alledaagse dingen met elkaar te delen. Doelen van de GGG’s:

 • Groeien in geloof
  Onze roeping om elkaar te bemoedigen en op te bouwen, elkaar te leren en aan te sporen het goede te doen.
  De Bijbel zegt hierover: “Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft”.
 • Groeien in gemeenschap
  Onze roeping om elkaar lief te hebben en te dienen met onze geestelijke gaven.
  De Bijbel zegt hierover: “Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt.
 • Groeien in getal
  Onze roeping om in woord en daad het Evangelie te verbreiden.
  De Bijbel zegt hierover: “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest…

» Wilt u meedoen met een GGG? Stuur een e-mail naar de coördinator